נשמת אברהם - אורח חיים סימן נג

סימן נג  דין הראוי לירד לפני התיבה

 

סעיף יד  (א) סומא יורד לפני התיבה, ובלבד שלא יקרא בתורה, משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה.

 

נשמת אברהם

 

          (א) סומא. אפילו בשתי עיניו. וחייב בכל המצות מן התורה דקי"ל כרבנן דר' יהודה 1 (אולם רבינו ירוחם 2 פסק כרבי יהודה וכ"כ בשאילת יעב"ץ 3. ועיין להלן מה שכתבתי בשם הזוהר). ובשו"ת חות יאיר סי' קעו העלה שאעפ"כ לא יתפלל סומא בימים נוראים אפילו סומא באחד מעיניו, היכא דאיכא אחר ראוי והגון כיוצא בו.  ובספר א"ר באות י חולק עליו, ונ"ל דאף לדברי החו"י היינו רק שלא למנותו לכתחלה, אבל לא לסלקו מש"ץ אם נעשה סומא 4. וכ"כ הברכ"י 5. ועיין להלן סי' קלט סע' ג  ובדברינו שם.

 

אינו שומע. ש"ץ שיש לו כבדות אזנים שאינו שומע כלל, מסיק בחידושי רע"א דלא יהיה ש"ץ, דאף דאם לא השמיע לאזנו יצא, מ"מ כיון דלכתחילה צריך להשמיע לאזנו, אינו מוציא אחרים לכתחילה 6. ועיין בשעה"צ 7  שכותב דמשמע מהרע"א דאפילו בשאר ימי השנה, ונראה דכשאין ש"ץ אחר, גם להרע"א מותר. אולם הברכ"י 8 מתיר לחרש שאינו שומע להיות ש"ץ, וכ"כ התשב"ץ  9, וכן הובא בשע"ת 10.

 

בעל מומין. ש"ץ שיש בו מומין וכו', כתב המהרש"ל שיכול להיות ש"ץ ואדרבא הקב"ה משתמש בכלים שבורים, אבל בזוהר 11 אוסר, וכלים שבורים היינו שיהיה דכה ושפל רוח ולא מום ממש. ובשל"ה מתיר בשם מהר"ם בר"ב דלב נשבר אלוקים לא תבזה, וכ"כ הא"ר 12.

          ולגבי קידושין ראה כרך ג אהע"ז סי' לה ס"ק א (עמ' רנה).

 

סעיף כה אין מסלקין חזן מאומנתו, אלא אם כן נמצא בו פסול. הגה ואין מסלקין אותו משום רנון בעלמא, כגון שיצא עליו שם שנתפס עם הכותית, או שמסר אדם. אבל אם באו עליו עדים בזה, וכיוצא בזה, מעבירין אותו. וש"צ שהוא שוחט ובודק לא יתפלל בבגדים הצואין ומסריחין, ואם אינו רוצה להחליף בגדיו בשעת התפלה ולהתפלל, מעבירין אותו. וש"צ המנבל פיו או שמרנן בשירי הנכרים ממחין בידו שלא לעשות כן, ואם אינו שומע מעבירין אותו. (א) ש"צ שהזקין ורוצה למנות בנו לסייעו לפרקים, אע"פ שאין קול בנו ערב כקולו, אם ממלא מקומו בשאר דברים, בנו קודם לכל אדם ואין הצבור יכולין למחות בידו.

 

נשמת אברהם

 

        (א) ש"צ שהזקין ורוצה למנות בנו. ראה מה שכתבתי בכרך ד חו"מ סי' רעו ס"ק א בענין ירושת הבן במשרת אביו רופא ובענין עדיפות לבן לאחר ובענין עדיפות של רופא ירא שמים במיוחד במחלקות נשים ופסיכיאטרית.

 

 

הערות סי' נג

 

1) מגילה כד ע"א וב"ק פז ע"א. רמב"ם הל' תפלה פ"ח הי"ב. שו"ת הרא"ש כלל ד סי' כא.

2) ריש נתיב יג ומובא בב"י.

3) ח"א סי' עה.

4) מ"ב ס"ק מא.

5) ס"ק ז.

6) מ"ב ס"ק מא.

7) ס"ק לח.

8) ס"ק ח.

9) ח"ג סי' קיג.

10) ס"ק יח.

11) פ' אמור דף צ ע"ב.

12) ס"ק י מובא בערוה"ש סע' ט. כף החיים ס"ק סד.