נשמת אברהם - אבן העזר סימן קיז

סימן קיז  דין כתובה באשה שאין לה וסת או שאר מומין

ודין קטלנית

 

סעיף א  הנושא אשה, ובדקה עצמה ונבעלה, ובעת שקנחה עצמה היא והוא נמצא דם על עד (פירוש סמרטוט או מטלית שבודקת עצמה בהן) שלה או על עד שלו, אם אירע זה פעם אחר פעם ג' פעמים סמוכות זו לזו, הרי זו (א) אסורה לישב עם בעלה, ותצא בלא כתובה, לא עיקר ולא תוספת, ולא תנאי מתנאי הכתובה, שהרי אינה ראויה לתשמיש ויוציא, ולא יחזיר לעולם. בד"א, כשהיתה כך מתחלת נשואיה, ומבעילה ראשונה ראתה דם. אבל אם אירע לה חולי זה אחר שנשאת, נסתחפה (פי' מן מדוע נסחף אבירך כלומר נפסדה ונאבדה למזלך) שדהו. לפיכך אם בעל פעם אחת ולא מצא דם, ואחר כך חזרה להיות רואה דם בכל עת תשמיש, יוציא ויתן כתובה כולה, ולא יחזיר עולמית. הגה י"א דאם אינו רוצה לישא אחרת, ורוצה לשרות עם זו ע"י שליש בשנה אחת, ולא ילך אצלה אלא בעדים, אין צריך לגרשה, וכ"ש אם זנתה תחתיו, דמאיסה ליה, דשרי בכה"ג.

 

נשמת אברהם

 

                   (א) אסורה לישב עם בעלה. עיין ביו"ד 1 ובנשמת אברהם שם. וקשה לי כרופא להבין את המציאות כי דימום כזה בא מחמת מכה וניתן היום לטיפול, כך שאין האשה צריכה להגיע למצב שכבר תהיה אסורה לבעלה. והנה כותב הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א 2: ולמעשה רוב השאלות בדם מחמת תשמיש הן מבדיקות שנעשו בזמן מאוחר מהתשמיש או סמוך לוסתה, וגם יש סיבות חיצוניות כפצע הרחם או בפרוזדור וכדומה, עכ"ל. ושוב כותב הגאון שליט"א 3 על מה שכותב השו"ע 4 אם יש מכה באותו מקום תולין בדם מכתה: הוא סיפא דברייתא הנ"ל דקתני אם יש לה מכה תולה במכתה, ודין זה אפשר לפרשו בין לענין רואה מחמת תשמיש בלבד דבזה איירי הברייתא וקמ"ל דבמכה אינה בדין רואה מחמת תשמיש להאסר, ובין לענין טומאת נדה דתולין הדם במכה וטהור, ואפילו ידוע שהדם בא מן המקור, דאל"ה אף בספק אם בא מהמקור או ידוע שיש לה מכה בצדדים שמוציאה דם, תולין במכה, כ"כ החוו"ד (ס"ק ד). וברופא שרואה במראה וכדומה שיש לה מכה במקור, יש להקל, עכ"ל.

 

 

סעיף ד  וכן הכונס אשה, סתם, ונמצא בה מום ממומי הנשים שנתבארו (ב) בסי' ל"ט, ולא ידע הבעל במום זה, תצא בלא כתובה, לא עיקר ולא תוספת.

 

נשמת אברהם

 

                    (ב) בסימן לט. עיין מה שכתבתי שם.

 

הערות לסי' קיז

 

1) סי' קפז ס"ק א.

2) שיעורי שבט הלוי סי' קפז סע' א אות ה.

3) שם סע' ה אות א.

4) יו"ד סי' קפז סע' ה.