נשמת אברהם - אבן העזר סימן סז

הלכות כתובה

 

 

סימן סז  דין כתובת אלמנה וחש"ו היא או הוא

 

וגר שנתגייר

 

 

 

סעיף ו  בתולה שהיא בוגרת או (א) סומא, כתובתה מאתים, וכן (ב) אילונית, אם הכיר בה, כתובתה מאתים.

 

 

 

נשמת אברהם

 

                    (א) סומא. כותב הבאר הגולה 1 דיש להן טענת בתולין וידוע דכל שיש לה טענת בתולין כתובתה מאתיים, עכ"ל.

 

                    (ב) איילונית. כתב הח"מ 2: וכן איילונית, אם הכיר בה, ואם לא הכיר בה אין לה מנה ומאתיים אבל תוספת יש לה, עכ"ל. ולא הבינותי אם לא הכיר בה, למה אין זה מקח טעות. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: מטעם זה השיג הראב"ד על הרמב"ם בפכ"ד מאישות ה"ב, אך המ"מ מתרץ ואומר שזה עפ"י הירושלמי והרבה ראשונים סוברים כן והובא גם בב"י, עכ"ל.

 

                   וכתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א: עיין בסי' קטז בב"ש ס"ק ג (כותב שם הב"ש: ואיילונית שהיא ג"כ בעלת מום ויש לה תוספת משום דלא ידעה שהיא איילונית היינו למ"ד עד שיהיה בה כל סימני איילונית א"כ לא ידעה שנתקשה בעת התשמיש ולמ"ד חד סימן איילונית י"ל קודם הנישואין לא היה בה שום סימן רק הסימן הוא שנתקשה בעת התשמיש. גם י"ל אותו סימן איילונית שהיה בה לא היה ניכר היטב וכ"כ הב"י בסי' מד. וכללא הוא שלא הפסידה תוספת אלא כשהיא יודעת מחסרון והוא דבר שאין אדם מתפייס בו וכו' – א.ס.א) ובסי' סז סע' ה (כותב שם הב"ש ס"ק ד: עיין סי' קטז וקיז דינים אלו שם כתבתי בשם המגיד כל שהיא ידעה ולא הגידה לו אין לה תוספת כתובה דהוי לה לגלות לו אע"ג בחייבי לאוין אמרינן דיש לה כתובה דסברי דמפייס לה מ"מ כל עיקר שכותב לה ת"כ מחמת חיבת ביאה כתב לה והיא ידעה מזה אין לה כתובה ויש לדמות לבעלת מום – א.ס.א), עכ"ל.

 

 

 

סעיף ז  (ג) השוטה, לא תקנו לה נשואין כלל.

 

 

 

נשמת אברהם

 

                   (ג) השוטה. כותב הב"ש 3: השוטה לא תקנו לה נשואין כמ"ש בסי' מד ו-מה. כתב המגיד כנס שוטה ונשתפית, צריך לקדשה מחדש ולכתוב לה כתובה וכו', ובטור משמע אף בשוטה אינו צריך קדושין מחדש וכו' וכן מדייק הב"ח. והמחבר כתב בסע' הסמוך כטור, ואפשר דס"ל דברי המגיד דחוקים הם וכו' ע"ש. וכתב הח"מ 4: השוטה לא תקנו לה נשואין משום שאין אדם דר עם נחש בכפיפה לא קיימא תקנתא דרבנן.

 

 

 

 

 

סעיף ח  (ד) החרשת, אע"פ שיש לה נשואין מדבריהם, לא תקנו לה כתובה ולא מזונות ולא תנאי מתנאי כתובה, ואם כנס החרשת, ונתפקחה, או שוטה ונשתפית, יש לה כתובה ותנאי כתובה, וכתובתה מנה.

 

 

 

 

 

נשמת אברהם

 

             (ד) החרשת. כותב הב"ש 5: אע"ג דאסור לשהות עם אשתו בלא כתובה, היינו בנשים פקחות וכו', ע"ש.


 

הערות לסי' סז

 

 

1) ס"ק י.

2) ס"ק ו.

3) ס"ק ו.

4) ס"ק ז.

5) ס"ק ז.