נשמת אברהם - אבן העזר סימן נ

סימן נ  מתי חוזרין הקדושין והסבלונות ודיני קנסות

 

סעיף ה  ראובן שידך בתו לשמעון בקנין ושבועה והשלישו שטרות, ואחר כך אירע שהמירה אחות המשודכת, יכול שמעון לחזור בו ופטור מהקנין ומהשבועה ומחיוב השטר (דהיינו הקנסות שעשו ביניהם), ואם החזיר השליש השטר למשודכת, לא עשה כלום. וה"ה אם (א) נשתטית המשודכת, שיוכל המשודך לחזור בו,  וכן אם קלקל המשודך מעשיו, יכולה המשודכת לחזור בה ופטורה מהקנין ומהשבועה ומחיוב השטר. ואם החזיר השליש השטר למשודך, לא עשה כלום. הגה ויש אומרים דכל זה קודם ארוסין, אבל אחר ארוסין נסתחפה שדהו. ועיין בי"ד סי' רכ"ח סעיף מ"ג וסי' רל"בשם סעיף ט"ז.

 

נשמת אברהם

 

                   (א) נשתטית המשודכת. עיין באוצה"פ 1 רשימה של מחלות ומומים שדנו בהם הפוסקים אי הוו סיבה לבטל השדוכים. ובערוה"ש 2 כותב: וכן אם אחד מהם נעשה חולה דפשיטא דאדעתא דהכי לא נתרצו. וכן לגבי מום הוא כותב 3: ופשיטא שאם המשודך נעשה בעל מום שיכולה המשודכת לחזור בה וכן להיפך, עכ"ל.

 

 

הערות לסי' נ

 

1) דף צד ע"ב.

2) סע' לה.

3) סע' לו.