נשמת אברהם - יורה דעה סימן שפב

סימן שפב איסור נעילת הסנדל לאבל

 

סעיף ב  (א) חיה מותרת לנעול כל ל' יום, מפני שהצנה קשה לה.

 

נשמת אברהם

 

            (א) חיה. וה"ה חולה ומי שיש לו מכה ברגלו 1 כי הצנה קשה להם 2.

 

הערות לסי' שפב

1) ש"ך ס"ק ג.

2) או"ח סי' תריד במ"ב ס"ק י.