אנציקלופדיה הלכתית רפואית - כליות

עז. כליות

 

ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה [שמות כט יג]; ולקחת מן האיל החלב ואליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא [שמות כט כב]

 

פרשנות המקרא

 

אבן עזרא:'הכלית' - ויש אומרים כי נקראו כליות מגזרת 'נכספה וגם כלתה נפשי', כי שם כוח התאווה למשגל.

 

מקומות נוספים בתורה שבהם מוזכרות הכליות: 

ויקרא ג-ד,י,טו, ד-ט (פר' ויקרא), ויקרא ז-ד, ח-טו,כה (פר' צו), ויקרא ט-י,יט (פר' שמיני)

 

* # *

מערכת דרכי השתן מורכבת משתיכליות, שני שופכנים, שלפוחית-שתןושופכה. הכליות יוצרות ומפרישות שתן, שבו מוצאים מן הגוף חומרי פסולתפנימיים וחיצוניים.

מקור השם 'כליה' - יש אומרים, שהואבטן ביוונית [1]; ויש אומרים, כי נקראו כליות מגזרת 'נכספה וגם כלתה נפשי' [2], כי שם כוח התאווה למשגל [3].

יש להדגיש, כי צורת היחיד 'כליה', היאמחודשת בעברית בת-זמננו, שכן בעבריתשבמקרא ובמשנה המושג הוא תמיד ברבים 'כליות', ורק בארמית קיימת צורת היחיד לכליות בשם כוליא. כן הוא השימוש המושאל ביחס לכליא שלתנור [4], היינו הבסיס של התנור; וכן הוא שימושו שלהרמב"ם במשנה תורה ביחס לכליה בצורת היחידשבארמית - כוליא, למרות שהספר כולו כתובבעברית צחה.

שמות נוספים לכליות הוא טוחות [5], על שם שהכליות טוחות ומכוסות על ידי החלב שעליהן [6]. במובןזה של דבר מכוסה משמש המושג המושאל 'כליותחטה' [7], היינו החלק הפנימי והמכוסהשל החיטה; עצה [8], על שם שהכליות יועצות [9], או על שם העצה שהוא עמוד השדרה [10]. יש מי שכתב [11], שמילת עצהכוללת לשון עץ, שהוא קצה השדרה, ולשון עצה, על שם הכליות היועצות [12].

באופן מושאל משמש המושג 'מוסרכליות' לחרטה על מעשה רע [13].

שתן והשתנה מכונים בספרות התלמודיתבשמות שונים, כגון קטנים, נצרך לנקביו, מי רגלים.

 רקע היסטורי

היוונים הקדמונים - אריסטו (322-384 לפני ספירתם), ותלמידי אסקלפיאדס מביתיניא (המאה הראשונה לפני ספירתם) שללו קשר בין הכליות לבין שלפוחית השתן, וסברו שהכליות נוצרו  בטבע ללא כל תפקיד ומטרה, ושהן מהוותרק תוספת לשלפוחית השתן, שהוא-הואהמפריש את השתן. גלינוס (200-129 לספירתם) [14] הוכיח, שמקור השתן הוא בכליות, אך ייחס לכליות כוח מיוחד למשיכת המים מן הדם, ולא קיבל הסבר מכני פשוט למעבר השתן מהכליות לשלפוחית.

רופאי העת העתיקה וימי הביניים, ובעיקר רופאי יוון העתיקה, הכירובחשיבות השתן לאיבחון מחלות שונות, עלפי כמות השתן, צבעו וריחו.

אבני שלפוחית השתן היו ידועות כברבתקופה העתיקה, ובבדיקות ארכיאולוגיותנמצאה אבן באגן הכליה של נער מצרי שנחנט בשנת 4800 לפני ספירתם. ניתוח להוצאת אבנים מדרכי השתן תואר בכתבים של רופאי הודו מהמאה הראשונה-שניה לספירתם, וגם רופאי יוון העתיקה, כמו היפוקרטס, צלסוס וגלינוס מזכירים מחלה זו בכתביהם.

הרמב"ם הכיר במשמעות של אובדןכושר הריכוז של השתן [15], ותיאר את מצב אי-ספיקת הכליות, היינו היעדר יצירת שתן [16].

המדע המודרני - האנטומיה המדעית של הכליות החלהמאז התפתחות המיקרוסקופ, ובשנת 1660 תיאר מאלפיגי (1694-1628) את פקעיות-הנימיות של הכליה, הנקראות על שמו.

באמצע המאה ה- 19 למניינם חלוהתפתחויות רבות בהבנת הפיסיולוגיה שלהכליה ובתיאור מחלות כליה שונות, ובכךהושם היסוד לנפרולוגיה החדישה. ביןהחוקרים המובילים בראשית הנפרולוגיהיש למנות את בריט, באומן, הנלהואחרים.

רקע מדעי

אנטומיה והיסטולוגיה - הכליות שוכנות בחלק האחורי-עליון שלחלל הבטן, ליד המותניים, משני צידי עמודהשדרה.

צורתן כעין פולי-קפה, כשהצדהקעור פונה לכיוון עמוד השדרה. אורךהכליה ביילוד הוא כ-5 ס"מ, ובמבוגר אורכה 13-12 ס"מ; משקל כל כליה ביילוד הואכ-25 גר', ובמבוגר משקלה כ- 250 גר', כךשמשקל שתי הכליות באדם הוא כחצי אחוזממשקל גופו.

הכליה עטופה בקופסיתשמנונית חיצונית, ובמעטפה פנימית שלרקמת חיבור. בצד הקעור נמצא אגןהכליה, שממנו יוצא השופכן, המוביל את השתן לשלפוחית השתן. אורך השופכן במבוגר הוא כ-20 ס"מ, והוא מצוי מאחורי איברי הבטן, סמוך לעמוד השדרה.

לצד השופכן נכנס לכליה עורק-הכליה, ויוצא מהכליה ווריד-הכליה. איזור חיבורם של  שלושת המבנים האנטומיים הללו נקראשער הכליה.

שלפוחית-השתן נמצאת בחלק הקדמישל אגן-הירכיים, מאחורי עצם החיק, והיא מהווה בית קיבול לשתן. הקיבולהמירבי התקין של שלפוחית-שתן במבוגרהוא 400-350 סמ"ק. השתן יוצא החוצהמהשלפוחית דרך השופכה, אשר שונה היא באורכה בין הזכר לנקבה. אצל הנקבה היא קצרה, 4-2 ס"מ, ונפרדת ממערכת דרכי המין; אצל הזכר עוברת השופכה בתוך איבר המין הזכרי, ומובילה לא רק שתן מהשלפוחית, אלא גם זרע ונוזל-הזרע בעת מגע מיני.

רקמת הכליה מחולקת לקליפה בצבע חום-אדום, ולשד בהיר. יחידת המבנה הבסיסית של הכליה היא הנפרון. כל נפרון מורכב מהמבנים הבאים: פקעית של נימיות-דם, אשר עטופה בקופסית על שם באומן, והמבנה המשולב הזה נקרא גופיף-מאלפיגי; צינורית-שתן מתפתלת הנקראת אבובית, אשר מתחלקת לפיתולים שונים, החל ממוצאה בגופיף-מאלפיגי עד לקצה צינור-השתן המאסף. גופיפי מאלפיגי מצויים בקליפת הכליה, והלשד מורכב מאבוביות בגדלים שונים.

כל כליה מכילה כמיליון נפרונים. האורךהכללי של צינורות-השתן בשתי הכליות שלהאדם מגיע לכדי 80-50 ק"מ.

פיסיולוגיה - תפקיד הכליה הוא להפיק שתן מן הדםעל ידי תהליך משולב של סינון, ספיגהוהפרשה. הרכב השתן וכמותו משתנים  בהתאם לצרכים הרגעיים של המצבהפיסיולוגי של האדם, ובכך מהווה הכליהאת אחד הגורמים המרכזיים בשמירתהאיזון הפנימי של כמות נוזלי הגוףוהרכבם בגופו של האדם.

יצירת השתן הראשוני מתרחשתבפקעיות, על ידי סינון נוזלים, מלחיםוחומרי פירוק אחרים מהדם אל תוך קופסיתבאומן. הנוזל המסונן הזה עובר דרך ארוכהבתוך אבוביות הכליה, ובדרכו זו יוצאיםלפועל תהליכי סינון וספיגה מורכבים, עדלתוצר הסופי של השתן.

הסינון הראשוני בפקעיות הכליות מגיעעד ל-180 ליטר ביממה, שהוא פי 35 מנפחהדם בגוף. 99-98% מנוזל השתן הראשונינספג חזרה, כך שכמות השתן היומיתבמבוגר היא רק 2-1 ליטר ביממה.

חומריםשונים מופרשים בכמויות שונות בשתן. יש חומרים שמסתננים באופן חופשילפקעיות ומפונים בשלימותם בשתן; יששמסתננים באופן חופשי, אך נספגים חזרהבאחוזים שונים, כך שההפרשה פחותהמהסינון; יש שמופרשים מהדם לתוך השתןבאופן פעיל בכמויות העולות על הסינוןהראשוני, וכיו"ב.

פעילות הכליות מושפעת מלחץ-הדםומתפוקת הדם של הלב, כך שבמצבי הלם, היינו בירידה בולטת של לחץ-הדם ו/אותפוקת הלב, פוחתת מאד הפרשת השתן, ובכך נעשה ניסיון לשמור על נוזלי הגוף. ויסות פעילות הכליות מבחינת ריכוז השתןוכמות המלחים המופרשים, נעשהבאמצעות הורמונים שונים.

השתן הסופי אשר מצטבר באגן הכליה עובר דרך השופכן באופן חד-סטרי אלשלפוחית-השתן, בעזרת התכווצות מתמדתופעילה של שריריו.

שלפוחית השתן בנויה מדופן שרירית עבה, המסוגלת להתמתח ולהתרחב, כדי לקלוטולצבור את השתן הזורם אליה באמצעותהשופכנים. בעת הצורך יכולהשלפוחית-השתן להתכווץ במהירות, ולרוקןאת כל הנוזל שבתוכה דרך השופכה. במעברשבין שלפוחית-השתן והשופכה נמצאיםשרירים טבעתיים, המשמשים כסוגרים, המסוגלים לשלוט על הטלת השתן.

כאשר השלפוחית מתמלאת והדופןנמתחת, מורגש הצורך המודע לרוקן אתהשלפוחית. האדם מסוגל לשלוט באופןרצוני על העיתוי של הטלת השתן בעזרתמרכזים מוחיים המרסנים את נטייתהשלפוחית המלאה להתכווץ ולהתרוקן. כאשר רצונו של האדם הוא לרוקן אתהשלפוחית, נפסק הדיכוי המוחי לפעולהזו, והשרירים הסוגרים עוברים הרפייה, וכךמתרוקנת השלפוחית במהירות דרך השופכה.

הכליות במקרא, בחז"ל ובראשונים

איזכור במקרא - במקרא מוזכרות הכליות כ-20 פעם, תמיד בלשון רבים. בחלק מהמקריםמתייחס המקרא לאיבר, ובחלק מהמקריםמשמש המושג באופן מושאל למושבהחיים הפנימיים והשכליים [17].

 

אנטומיה ופיסיולוגיה

קרומי הכליות - הכליות עטופות בשני קרומים, העליוןהוא חלב, והתחתון הוא קרום [18].

שער הכליה - חז"ל תיארו את שער הכליה בשםחריץ, והוא המקום שבו הגידים מעורים שם, והוא אמצעית הכליה [19]. כנראה הכוונה לשופכןולכלי הדם הכלייתיים הגדולים יחדיו.

לשד הכליה - לובן הכליה [20] הוא לשד הכליה, שצבעו בהיר [21]. יש מי שכתב, שלובן הכליה הוא השומן שבתוך הכליה, המכוסה בכליהמבפנים [22].

האנטומיה לפי רס"ג - רבנו סעדיה גאון [23] קובע, שהכליה הימנית גבוהה יותר מהשמאלית; הוא מתאר את השופכנים [24], את שלפוחית-השתן, הנקראת בלשונו חלחולת, ואת השריר הסוגר החיצוני [25]. כמו כן מתואר גם הקשר הפנימי במערכת השתן [26]. תיאור דומה נמצא גם בכתביו הרפואיים של הרמב"ם.

נזק כלייתי - חז"ל ידעו שכליה איננה מתחלפת, היינואיננה חוזרת לקדמותה [27].

תיפקוד - לפי חז"ל שתי כליות יש בו באדם, אחתיועצתו לטובה, ואחת יועצתו לרעה, של ימיןלטוב, ושל שמאל לרעה [28].

הכליות משמשות את הנפש למחשבות [29].

הדעת מתחלקת בארבעה חלקים, שתיים בכליות [30].

יש מי שכתבו, שהכליות מעוררות אתתאוות המשגל [31].

 

מחלות וחבלות

מחלת הירקון, היינו חיוורון [32], באה כתוצאה מעצירת שתן [33]. הקשר בין חיוורון על רקע אנמיה לבין מחלת כליות ממושכת הוא קשר רפואי ידוע. יש מי שמשמע מפירושו, שירקון הוא צהבת [34], אלא שלא ברור מה הקשר בין צהבת למחלת כליות. לפי חז"ל ירקון בא על שנאת חינם [35].

הידרוקן באופן כללי הוא נפיחותהבטן, היינו מיימת. מצב כזה יכול להיגרם, בין השאר, על ידי הפרעות בדרכי השתן, כגון מעשה באחד שביקש להשתין ולא השתין, ונמצא כריסו צבה [36], וכן עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן [37], וזהו אחד המצבים הגורמים למוות פתאומי [38]. יש מי שכתבו, שהידרוקןוירקון הם היינו הך, ומשמע שהם מחלות מערכתהשתן [39]. יש מי שכתבו, שהידרוקן הוא מחלת מעיים, כתוצאהמקשיים במתן צואה [40], אך כבר דחו פירוש זה [41]. לפי חז"ל בא הדרקון בגלל עבירות [42].

השהייה במתן שתן - אסור להמתין במתן שתן, ולהשהות אתנקביו, הןמשום שהוא משקץ נפשו, והן משום חולאים רעיםשיביא על עצמו [43]. העושה כן עובר גם משום בל תשקצו, וגם משום לא יהיה עקר [44]. לפיכך מותר אף להשתין בפני רבים [45]; וכן מי שיצא מחוץ לתחום בשבת שלא לדעת, שאין לו אלא ארבע אמות, והוצרך לנקביו, יכול לצאת עד שימצא  מקום צנוע לפנות [46]; וכן יפסיק אפילו באמצע קריאת שמע וברכותיה [47].

 

צמירתא היא מחלת אבנים בדרכי השתן [48], שממנה סבל מאד רבי יהודה הנשיא במשך שש או שבע שנים [49]. מבחינה קליניתמתאים השם צמירתא למצב זה, מכיוון שהאבניםגורמות לחום ולצמרמורות [50]. רפואתה: יקח שלוש טיפות של עיטרן, שהוא פסולת הזפת, ושלוש טיפות של סחיטת כרישין, שהוא אחד ממיני הבצלים, ושלוש טיפות של יין נקי, ויזריק את התערובת לאיבר של הזכר, או לנרתיק של האשה; ואם לא הועיל, יקח אוזן של נוד, ויתלה אותו לאיש באיבר שלו, ולאשה בשדיה; ואם לא הועיל, יקח חוט של זהורית, שטוותה אותו אשה חשודה בת חשודה, ויתלה אותו לאיש באיבר שלו, ולאשה בשדיה; ואם לא הועיל, יקח כינה מאיש ומאשה, ויתלה באיבר של האיש, או בנרתיק של האשה, וכשישתין - ישתין על סנה יבש, ויהא זהיר לשמור על האבן שתצא ממנו, שעוזר לחולי הקדחת [51].

חבלה בכליות הינה פציעה עמוקהואנושה [52], והיא ביטוי למחלה כללית קשה [53].

כליות כתרופה - הכליות, ובעיקר הנוזל היוצא מהן, הןרפואה למחלות אוזניים [54].

פרטי דינים

 

בדיני טריפות

ניטלו הכליות - הבהמה כשרה אף אם ניטלו הכליות [55]. בענין 'נטילת' הכליות, יש להניח שהכוונה שנמצאה הבהמה חסרת כליותמסיבה כלשהיא, ולא באמצעות ניתוח, שהוא מורכבולא היה אפשרי בימים ההם. אמנם יש מי שכתבו, שניטלוהכליות כשרה הוא דווקא אם נבראה הבהמה כך, או שניטלו ביד, אבל אם הקטינו מחמת מחלה עדשניטלו, הרי היא טריפה [56].

מכל מקום, בהבנת הלכה זו התקשו חוקרים רבים, שכן משמעות דין זה היא, שהבהמה יכולה להתקיים ללא שתי כליותיה, דבר שמבחינה רפואית הוא בלתי אפשרי. מספר הסברים ניתנו ליישוב שאלה זו. יש מי שייחס הלכה זו לדיעות הרפואיות בעולםהקדמון, שאין לכליות כל תפקיד בגוף, ולכן אין הןחיוניות [57]. גישה זו, המייחסת לחז"ל טעות כה בסיסית בהבנה המדעית, קשה לקבלה; יש מי שתיקן את הגירסה במשנה, וגרס בלשון יחיד - 'ניטלה הכליה כשרה' [58]. מצב כזה אמנם מתאים לידיעותינו הרפואיות, אך איןבכוחנו לתקן גירסאות המשנה; יש מי שכתב לבאר, שניטלו הכליות הכוונה לכליותדעלמא, אבל באותה בהמה, דווקא אם ניטלה כליהאחת כשרה [59]. הסבר זה קשה להולמו לפי מהלךהמשנה, אשר מונה את כל הטריפות בבהמה שלפנינו, ולא בבהמות דעלמא; ויש מי שכתב, שבלשון העברית קיימת רקצורת רבים של כליות, ולכן גם כשמתכוונים לכליה אחת משתמשים בלשון רבים 'כליות', כדין 'פנים', 'שמים', 'מים' וכיוצ"ב. ואם כן, 'ניטלו הכליות' שבמשנה הכוונה לכל אחת משתיהכליות, ולאו דווקא שתי הכליות כאחת [60].

להלכה אמנם יש מי שסבור, שדווקא אם ניטלה כליה אחת, הבהמה כשרה [61], אך מפשטות שאר הפוסקים משמע, שגם אם ניטלו שתי הכליות הבהמה כשרה.

 

שלפוחית השתן - ניטלה שלפוחית שלה, הרי היא כשרה [62]. יש מי שכתב, שהכוונה היא לשלפוחית השתן [63], אך לדעת רוב הפוסקים מדובר ברחם. להלכה נחלקו הפוסקים בדין ניטלה שלפוחית השתן אם הבהמה כשרה [64], או טריפה [65]. מבחינה רפואית צדקוהמטריפים, שכן בהמה ללא שלפוחית שתן איננהיכולה לחיות, אלא שכיוון שהיעדר שלפוחית השתןלא נימנה לדעת רוב הפרשנים על ידי חז"ל בין הטריפות, לא ניתן להוסיף עלהטריפות.

כליה קטנה - כליה שהקטינה, הרי היא טריפה [66]. יש שפירשו, שמדובר בכליה קטנה מלידה [67]; ויש שפירשו, שמדובר בכליה שהקטינה מחמת חולי [68]. שיעור ההקטנה - בבהמה דקה, עד כפול, ובבהמה גסה, עד כענבה בינונית [69]. אבחנה מבדלת בין מחלה מולדת של הכליה לבין פגיעה כלייתית מחמת חולי מובאת על ידי הפוסקים [70], אם קרום הכליה מכווץ, בידוע שמחמת חולי הוא; ואם אינו מכווץ, אלאשעשוי כמידת הכליה, מוכיח הדבר שמתחילתברייתה היתה כך וכשרה. ואכן הבדיקה המוצעתנכונה מבחינה רפואית, כי כליה שהקטינה מחמתחולי, קליפתה עוברת הצטלקויות, בעוד שכליה קטנה מלידה היא חלקה על פניה. אמנם ישלהעיר, כי גם אם הקטינה הכליה מלידה יכולההבהמה להיות מסוכנת, ותלוי בשיעור ההקטנה.

לקתה הכליה, והוא שיעשה בשרה כבשרהמת שהבאיש אחר ימים, שאם תאחזבמקצתו יתמסמס ויפול [71], והגיע החולי עד הלובן שבתוך הכליה, הרי זו טריפה [72]. סבירלהניח, שמדובר בדלקת כלייתית נמקית,אובשחפת כלייתית עם נמק גבינתי של רקמת הכליה, אותהליך נמקי בתוך גידול כלייתי [73]. ואם היתה הפגיעה רק בלובן, אף על פישכל שאר הכליה בריאה, הבהמה טריפה [74].

נוזלים בכליה - מוגלה בכליה, היינו מים עכורים אוסרוחים, אם הגיעו עד הלובן, הבהמה טריפה; ואם נמצאו מים זכים בכליה, ואפילו אם נמצאו המים הזכים בשלפוחית קטנה בכליה, הבהמה כשרה [75].

חבלה בכליה - ניקבה הכליה, או נחתכה, אפילו עדמקום חריץ, הבהמה כשרה [76].

דם בכליה, דינו כמים בכליה, וכשרה [77]. הסיבות לדמםתוך-כלייתי הן מגוונות, חלקן באמת לא מסוכנות, אךחלקן מסוכנות. ואמנם יש מי שכתב, שכשרות הבהמהאו טריפותה כשנמצא דם בכליה תלויה בכמות הדם[78]. ויתכןשיש להרחיב ולקבוע שהדבר תלוי בגורם לדימום, אלא שאין מוסיפים על הטריפות [79].

נמצאה אבן בכליה - כשרה [80].

 

עצם שנמצאה בכליה, הבהמה כשרה [81]. קרוב לוודאי שמדוברבהתגרמותעל רקע מצב דלקתיממושך או תהליך גידולי. מעט מאד מקרים שלהתגרמות מתוארים בספרות הרפואית והווטרינרית[82]. 

מספר הכליות - נבראה עם כליה אחת, או עם שלושכליות, הבהמה כשרה [83]. מציאות כליה אחת מלידה באדם היאבשכיחות של 1:500 לידות, ומצבים כאלו מוכרים גםברפואה הווטרינרית [84].

כליית פרסה - שתי הכליות כשהן דבוקות בשעריהן, הבהמה כשרה [85]. מצב זה מתאים לכליית פרסה.

כליה שלא במקומה - כליה ימנית שנמצאה אצל הריאההימנית - יש מי שהטריף הבהמה, ויש שהשאירו הדין בצריך עיון [86]. המדובר בכליה הממוקמת במיקום לא רגיל.

שלפוחית שלא במקומה - שלפוחית שתן שנמצאה בתוך הכליה, נטיית הפוסקים להכשיר את הבהמה [87]. מדובר בשלפוחית שתן הממוקמת במיקום בלתי רגיל.

שלפוחית השתן שניקבה, הבהמה טריפה [88].

בעוף - אין טריפות כליה בעוף [89]. יש שמשמע מהם, שהכוונה רק להקטנת שיעור גודל הכליה; ויש הסבורים, שכל דיני הטריפות אינן נוהגות בעוף [90].

 

בדיני אכילה ושתיה

חלב הכליות - שני קרומים יש לכליה, העליון חייביםעליו כרת, כחלב שעל הכליה; והתחתון הריהוא כשאר קרומים, וחוטים שבהם אסורים, ואין בהם כרת [91], וצריך לחטט אחריהם, יותר מבלובן הכליה [92].

לובן הכליה, נחלקו אמוראים אם אסור הוא מדין חלב אם לא [93], ונחלקו הפוסקים הלכה כמי [94] - יש הסבורים, שאף על פי שלא נאסר חלב שבתוך הכליה, נוטל אדם לובן שבתוך הכליה, ואינו צריך לחטט אחריו [95]; ויש מחמירים לחטט אחריו [96]. ואם לא חיטטו אחריו, והניחו קצתו בתוך הכליה, ונתבשל כך, הרי הוא מותר לכל הדיעות [97]. יש מי שכתב, שבכליהעצמה אין חוטי חלב [98].

דם הכליות הרי הוא ככל דם האיברים, שאין חייבים עליו כרת, אבל האוכל ממנוכזית עובר בלא תעשה, וחייב מלקות [99].

שתן של בהמה או חיה טמאה או טריפה - יש אומרים שהוא אסור [100], ויש מי שמתיר [101]; אבל שתן של אדם לדברי הכל מותר [102], אלא שהוא אסור לכתחילה משום בל תשקצו [103].

 

בדיני קרבנות

מספר הכליות - בהמה עם כליה אחת, או שלוש כליות, פסולה למזבח [104].

אימורים - שתי הכליות, והחלב העוטף אותן, הן חלק מהאימורים, היינו האיברים ששורפיםאותם על המזבח מן החטאות הנאכלות, ומןהאשמות, ומן השלמים [105].

השתלת כליות

בשנת 1902 ביצעו שני חוקרים מאוסטריה השתלת כליה ראשונה בכלב. הם חיברו את הכליה לצווארו של הכלב, אשר חי כך במשך 5 ימים.

הניסיונות הראשונים להשתלתכליות מאדם מת לאדם נעשו על ידי חוקר רוסי בשנת 1933; בידי חוקרים צרפתיים בסוףשנות ה- 40, אשר השתמשו בכליות "טריות" של מוצאים להורג בגיליוטינה; ועל ידי חוקרים אמריקאיים בראשית שנותה- 50 של המאה ה- 20.ההיוותרות בחיים של חוליםראשונים אלו היתה פחות מ-9 חודשים.

בשנת 1953 בוצעה בהצלחה בארה"בהשתלת כליה מתורם חי, בין שני תאומיםזהים, והמושתל חי עם הכליה המושתלת במשך 8 שנים. בשנת 1959 בוצעה השתלת הכליות הראשונה בין תאומים בלתי זהים.

עידן השתלות הכליה מתורם מת, תוך שימוש באמצעים תרופתיים נוגדי-דחיה, התחיל למעשה משנת 1962. מאז הלכה והשתפרה הטכניקה הכירורגית, ובעיקר השתכללו האמצעים האימונולוגיים לדיכוי הדחיה מחד גיסא, והאפשרות להתאמה טובה מבחינת סיווג הרקמות מאידך גיסא, כך ששיעור ההצלחה של השתלת כליות מחי או ממת הגיע לממדים כאלו, שטיפול זה נחשב לשגרתי מבחינה רפואית.

בישראל בוצעו שתי השתלות כליה ראשונות בשנת 1964. האחת בוצעה על ידי ד"ר ארליך בבית חולים רמב"ם בחיפה, והשניה על ידי ד"ר מוריס לוי בבית חולים ביילינסון בפתח תקוה.

חולה באי-ספיקת כליותסופנית איננו יכול להיוותר בחיים, אלא אםכן מתמירים את תיפקוד הכליות החולותבדרכים חלופיות 'לניקוי' דמו מחומריםרעילים, המצטברים בו באופן טבעי. ניתןלבצע זאת בשתי דרכים: האחת היא טיפולבדיאליזה, היינו שימוש במכשיר 'המנקה' את הדם מחומרים רעילים, שצריכים להיותמופרשים על ידי הכליות דרך השתן. דברזה ניתן להיעשות דרך הדם, או דרך חלל הבטן. הדרך השניה היא השתלת כליה בריאה מחי או ממת.

לכל אחת מהשיטות הללו יש יתרונותוחסרונות מבחינה רפואית, פסיכולוגית, חברתית-ציבורית, מוסרית והלכתית: הדיאליזה דרך הדם דורשתקשר הדוק עם בית החולים, עקב הצורךלהתחבר למכשיר 4-3 פעמים בשבועלמשך מספר שעות; מצריכה הגבלותניכרות באורח החיים מבחינת ניידותודיאטה; פוגעת בפוריות; ומבחינה ציבוריתקיימת הגבלה של מספר המטופלים, בגללמחסור במכשירים וכוח אדם. הדיאליזה דרך חלל הבטן קלה יותרמבחינת איכות החיים בהשוואה לדיאליזה דרך הדם, שכן איננה קושרת אתהחולה בצורה הדוקה לבית החולים, אךקיימים סיבוכים רפואיים שונים בטיפול זה, בעיקר דלקת הצפק. ההשתלהמשחררת את החולה מהגבלות אלו, איכות החייםטובה בהרבה במושתלים לעומת המטופליםהתלויים בדיאליזה, וכן מאפשרת ההשתלהלפנות מכשירי דיאליזה עבור חולים אחריםהזקוקים לכך. אך מאידך, מצריכהההשתלה טיפול תרופתי נוגד-דחיה קבוע, קיים סיכון של דחיה וסיבוכים רפואייםשונים, וקיימות הגבלות מעשיות בהשגתכליות להשתלה.

העדיפות הרפואית של השתלת כליה על פני טיפול בדיאליזה כולל איכות חיים טובה יותר אצל המושתלים, וחסכון כספי ניכר לציבור. יתר על כן, במחקר מבוקר התברר כי תוחלת החיים במושתלי כליה ארוך יותר בהשוואה למטופלים בדיאליזה; כמו כן, ההערכה היא שכ- 10% מכלל הממתינים להשתלת כליה ימותו לפני שיקבלו את השתל המיוחל, למרות שקיים התחליף של דיאליזה. בארה"ב בשנת 1999 מתו 3088 ממתינים להשתלת כליות, ובישראל בשנת 2002 נפטרו 31 חולים בעודם ממתינים להשתלת כליה ו- 29 נוספים ירדו לצמיתות מרשימת הממתינים בגלל הידרדרות במצבם הרפואי שאינו מאפשר לעבור ניתוח השתלה. לפיכך, יש להתייחס להשתלת כליה כהליך מציל-חיים.

קיים וויכוח מתמשך בין החוקרים בדבר הצורך בהתאמה מבחינת סיווג הרקמות בהשתלת כליות. התוצאות של הצלחת השתלת כליות תלויות בגורמים אחדים, ולא תמיד ניתן לבודד את גורם ההתאמה של סיווג הרקמות. אכן ברור שיש יתרון להתאמה טובה בין התורם למושתל. ואמנם במחקר ארצי מקיף בארה"ב נמצאו הבדלים משמעותיים בתוחלת השתל למשך שנה, ובזמן מחצית החיים המשוער של השתל, בין מושתלים מתאימים מבחינת סיווג הרקמות, לעומת מושתלים בלתי מתאימים. לפיכך הומלץ להקפיד על התאמה.

במחקר מקיף בארה"ב התברר שתוצאות השתלת כליות במבוגרים מעל גיל 60 שנה אינם שונים מההצלחה של השתלות כאלו בצעירים יותר. לפיכך אין כל הצדקה רפואית להגביל את גיל מושתלי הכליה.

קיימת העדפה לשימוש בכליות מתורםחי שהוא קרוב משפחה, בגלל התאמהטובה יותר בסיווג הרקמות. אכן, בשניםהאחרונות מבוצעות השתלות כליה מתורם חי שאיננו קרוב משפחה, עםהצלחה טובה מאד, עקב שיפור משמעותי בשיטות הטיפול נוגד-הדחיה.

תוחלת החיים במושתלי כליה מתורם חיגדולה יותר בהשוואה למטופלים בדיאליזה, או למושתלי כליה ממת. היוותרות בחיים שנה לאחר השתלה של כליה מתורם חי היא 95% ומתורם מת - 88.6%. הישרדות הכליה המושתלת למשך שנה מגיעה עד 90%.

דרגת הסיכון של תורם חי: התמותההמיידית של התורם החי היא פחותמ- 0.1%, ובמחקר מקיף בארה"ב, שכלל סקר של כל חברי החברה האמריקאית להשתלות, כי נמצא כי תמותת תורמי כליה חיים היה 0.03%. סיבוכים מיידיים אחרי לקיחת כליה מחי נעים בין 15% ל- 47%, רובם קלים וחולפים, ורק 2.5% הם רציניים. לאחרונה, התפתחה טכנולוגיה של הוצאת הכליה מהתורם בדרך לפרוסקופית, המפחיתה בהרבה את הסיכונים הכרוכים בהרדמה כללית ובניתוח רחב, ומקצרת את תקופת ההחלמה מהניתוח. קיימים גם סיבוכים מאוחרים, שכן לאחר מעקב ממושך אחרי תורמים חיים שנשארו עם כליה אחת, התברר שיש להם סיבוך של יתר לחץ-דם והפרשת חלבון בשתן, כביטוי של פגיעה כלייתית. יש הסבורים, שנתונים אלו מעידים על פגיעה בכליה הנשארת; ויש הסבורים, שאין זה אלא ביטוי לתהליך הזיקנה הטבעי, ללא קשר לתרומת הכליה. ואמנם במעקב אחרי 57 תורמים חיים של כליה בתקופה של כ- 20 שנה, לא נמצאה עדות לירידה בתיפקוד הכליה הנותרת מעבר לצפוי מבחינת הגיל, וכן לא נמצאו סיבוכים רציניים אחרים. וכן בסיכום של 48 מחקרים, שכללו מעקב אחרי 3124 חולים העלה שתורם כליה מן החי סובל מירידה מיידית של שיעור סינון פקעיתי, אשר באה על פתרונה עם הזמן, והתגובה החריגה היחידה היא עלייה קלינית קלה ובלתי חשובה בלחץ הדם.

לאור העובדה שהסיכון לתורם החי הוא מיזערי, והצלחת השתל היא גבוהה, נרשמת בעולם עליה מתמדת במספר מושתלי הכליה המקבלים את השתל מתורם חי. בשלהי המאה ה- 20 בבריטניה היו 10-5% מההשתלות של כליות מתורם חי, בארה"ב כ- 30%, ובנורבגיה כ- 50%.

ניתן להשתמש בכליה ממת, גם אחרימוות לבבי, אך קיימת עדיפות מסויימתבשימוש בכליות מן החי על פני כליותמהמת, בגלל הסיבות הבאות: סכוייהקליטה מתורם חי טובים יותר בהשוואהלתורם מת, אם כי בהפרשי אחוזים קטנים; קיים מחסור בכליות ממת; ישנה יכולתהכנה טובה יותר ומתוכננת יותר בתרומהמחי. אכן, במחקר השוואתי בין כליות שנלקחו מתורמים אחרי מוות לבבי, לבין כליות מתורמים אחרי מוות מוחי כאשר הלב עדיין פועם, לא נמצאו כל הבדלים ביחס להישרדות השתל או הישרדות החולים אחרי חמש עשרה שנים. ההבדל היחיד היה ביחס לתחילת הפעילות של הכליה המושתלת, כאשר כליות מתורם אחרי מוות לבבי החלו לפעול מאוחר יותר, ובכך נגרם אשפוז ארוך יותר לאחר ההשתלה.

לאור ההתקדמות הטכנולוגית בהשתלות, ולאור יכולת התאמה טובה יותר, נרשמת הצלחה בהשתלה חוזרת אצל מושתלי כליה שדחו פעם אחת את הכליה המושתלת.

בשנת 1999 בארה"ב המתינו 41,350 חולים להשתלת כליה, אך בוצעו רק 12,530 השתלות. בישראל באותה שנה המתינו להשתלת כליות כ- 700 חולים, ובוצעו רק 30 השתלות כליה מתורם מת.

הוריות-נגד להשתלת כליה כוללות מחלה ממאירה פעילה, מחלת לב פעילה, אי ספיקה ריאתית, זיהום חריף, זיהום נגיפי של הכבד, זיהום באיידס, תפקוד לקוי של שלפוחית השתן, ומצב נפשי לקוי.

אדם הסובל מאי ספיקת כליות סופנית הוא בגדר חולה שיש בו סכנה, ולאור הנתונים שתוחלת החיים ארוכה יותר לאחר השתלה, גם בהשוואה לטיפול בדיאליזה, מותר לקחת כליה ממתלצורך השתלתה בחולה שנזקק לה. ויש מי שכתב, שאין צורך בהסכמה מחיים, ואין שייכות לדיון אם אדם בעלים על גופו, ובתנאי שנקבע מותו של התורם כהלכה, והחולה הנזקק לכליות הוא במצב של סכנה [106]. השאלה השנויה במחלוקת היא מתי נקבע מותו שלהאדם מבחינה הלכתית - האם ברגע מות המוח, או דווקא ברגע מות הלב. אלו מבין הפוסקים הסבורים שמות המוח והיעדר נשימה עצמונית הוא רגע מותו של האדם, מותר להוציא ממנו את כליותיו ולהשתילן בזקוקים לכך בשלב זה; ולעומתם אלו הסבורים שרק לאחר מות הלב נקבע מותו האדם, מותר להוציא את הכליות רק בשלב זה.

מקורות והערות

 

[1] ראה ערוך ע' כליא; תוס' ב"ב יז א ד"ה כליא. וראהרש"י שם ד"ה ואת התנור. 'חדרי בטן' (משלי כ כז)הם הכליות (תנחומא ויצא ב). וראה שבת לג א, וזהמתאים לפירוש הערוך. אמנם בא"ע משלי שם פירש, שחדרי בטן הוא הלב; ויש שחדרי בטן מכוונים לרחם (שבת לא ב, ובפירש"י שם ד"ה בחדרי); [2] תהליםפד ג; [3] א"ע בפסוקנו; [4]משנה ב"ב ב א; אגב, כוליא משמש גם כתרגום ארמי לאשך - ראה תרגום ירושלמי על ויקרא כא כ. וראה תו"ש, תרגומי התורה, כרך כד עמ' לז; [5] תהלים נא ח; איוב לח לו; [6] פירוש הרמב"ן על איוב שם; רד"ק, ס' השורשים, שרש טוח. וראה רש"י ר"ה כוא ד"ה טוחות - לשון חלוקות, ולא ברור מה כוונתו; [7] דברים לב יד; [8] ויקרא ג ט; [9]חולין יא א; [10] ראה תרגום אונקלוס שם; [11] רבנו בחיי ויקרא ג א; [12] אמנם יונתן תירגםעצה = מעיים. וראה בא"ע שם, שהעצה אין לו אחבמקרא; [13] תהלים טז ז; [14] ובאופן דומה כתב בשביליאמונה, נתיב ד. וראה מה שכתב בדרכ"ת יו"ד סי' מהסקט"ז, והדברים תמוהים; [15] הרעבשתנים וכו' הוא הדקיק, הזך, הדומה למי בארות (פרקי משה ברפואה, מאמר ה); [16] לפעמים לא יבואהשתן אל המקווה כלל, כי פועל הכליה שבת ובטל, ויהיה המקווה ריק (שם, מאמר ט); [17] כגון 'בחן כליות ולב' (ירמיה יא כ; תהלים ז י); 'צרפה כליותי ולבי' (תהלים כו ב);[18] ויקרא ג ד; חולין צג א; רמב"ם מאכלות אסורות זיב; טושו"ע יו"ד סד יב; [19] חולין נה א. וראה בדרכי תשובה יו"דסי' מד סקי"ד, שיטות שונות בזיהוי האנטומי שלהחריץ, ושל לובן הכליה; [20] חולין צב ב;[21] ראה רש"י שם ד"ה לובן; [22] יראים השלם סי' מז. וראה עוד בריטב"א חולין צב ב, שאין זה הבשרהלבן שבתוך הכליה, שהוא בשר ולא חלב. וראה עודבחולין נה ב, ובדרכ"ת יו"ד סי' מד סקי"ד; [23]  פירוש חד אלאנסאן, הובא לדפוס על ידי ז. מונטנר, קורות, 99:1, 1953; [24] הנקראים בלשונואליבין או חלאבין. השופכנים מתוארים גם בס' שביליאמונה נתיב ד, ונקראים בשם גיד; [25] 'ועל פיה עצל (=שריר סוגר) המונע השתן מלצאת בלי חפץ'; [26] 'והשתן יישפךשם מן הכליות באותם גרונים (=צינורות) הנקראיםחלאבין, וכשיגיעו אלו השני מהלכים (=צינורות) אל החלחולת, יקרעו באחד כנפי (=דופן) החלחולת, והולכים בין שני קליפין (=שכבות) עד שיגיעו לגרוןהחלחולת'; [27] חולין קכח ב. וראה בתוס' שם ד"הכוליא; [28] ברכות סא א, על פי תהלים טז ז 'יסרוני כליותי'. וכן 'שפט צדק, בחן כליות ולב' (ירמיה יא כ); וראה שבת לג ב; [29] ויקרא רבה ד ד; קהלת רבה יב ד. בר"ה כו סוע"א - 'מי שת בטוחות חכמה', אלו כליות; ובבראשית רבה סא א, שאברהם אבינו, אב לאלימדו תורה, ורב לא היה לו, ומהיכן למד את התורה, אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כמין שני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה; ובבראשיתרבה צה ב, ובתנחומא, ויגש, יא - אברהם למד תורהמשתי כליותיו, שנעשו כשתי כדים של מים, והיונובעות תורה. וברש"י תהלים קלט יג - הכליות חושבים כל המחשבות. וראה בשו"ת רשב"ש סי' שט, שהכליות משפיעות חכמה ושכל. וראה בברכות יז א, כשהיו נפרדים זה מזה היו מברכים בין השאר'וכליותיך תעלוזנה מישרים', והוא על שם הפסוקבמשלי כג טז 'ותעלזנה כליותי', ובמהרש"א שםכתב, שהכליות שייכות ללימוד תורה בעיוןובמחשבה. בהסבר הקשר בין עצה ומחשבה לביןהכליות ראה בכוזרי, מאמר ד, כה; ויש מישהסביר, שהעצה היא דבר מכוסה, וגם הכליה עטופהבקרומים ובשומן, ובמובן זה היא מכוסה כמו עצהומחשבה (אנציקלופדיה עברית, כרך כ, ע' כליה, עמ' 854); [30] במדבר רבה, י כ;[31] א"ע שמות כט יג, ותהלים קלט יג; שו"ת רשב"שסי' שט; [32] כדמשמע מגמ' ע"ז כ ב; כתובות קג ב; [33] בכורות מא ב. ובברכותכה א - סילון החוזר מביא לידי ירקון; [34] לפי פירש"י ברכות שם; [35] שבת לג א; [36] בכורות מד ב; [37] ברכות כה א, ושם סב ב; [38] עירובין מא ב; [39] תוס' בכורות מד ב ד"ה לידי; [40] רש"י בכורות שם ד"ה עמוד; ערוך ע' הדרקן; [41] כבר הקשה על פירוש זההמתרגם בעירובין מא ב על פירש"י שם ד"ה הדרוקן, וכתב שצ"ל חולי מים, ולא חולי מעיים. ומה שכתברש"י בעירובין מא ב ד"ה הדרוקן, שהוא חולי הפה, כבר הקשה עליו בהגה' הב"ח שם. ויש להעיר, שאותה מחלת פה שפירש רש"י בעירובין שםכמתייחסת להידרקון, כתב בב"מ פה א ד"ה צפירנא, שהיא מתייחסת למחלת צפירנא, וצ"ע; [42] ראה שבת לגא; תנחומא ויצא ב;[43] מכות טז ב; רמב"ם מאכלות אסורות יז לא. וראה רמב"ם דעות ד א; טושו"ע או"חג יז; [44] ט"ז שם סקי"ג; [45] בכורות מד ב; [46] עירובין מא ב; רמב"ם שבת כז טו; טושו"ע או"חסי' תו. ומחלוקת הראשונים אם דין זה הוא גםבקטנים, או דווקא בגדולים - ראה בטושו"ע שם, ובביאור הגר"א שם; [47] רמ"א או"ח צב ב. וראהשם במג"א סק"ב; [48] גיטין סט ב, וברש"י שם ד"ה לצמרתא, אבן הגדילה בגיד ועוצרתהשתן; וכן כתב הערוך, ע' צמירתא; [49] ב"מ פהא. והיא באה עליו על שלא ריחם על בעל חיים. וראהבדרכ"ת יו"ד סי' מד סקנ"ב, הסברים שונים להתהוותהמחלה, ואם כי מדע הרפואה כיום איננו מסכים עםהסברים אלו, מעניין עצם הנסיון להבנה מעמיקהיותר של מציאות פתולוגית זו; [50] ראה א. שטינברג, אסיא, ו, תשמ"ט, עמ' 269. וראה בהערת ד"ר א.מ. מזיא, מדרש הרפואה, ח"א פ"ו אות יח; [51] גיטין סט ב. ובספר אסף הרופא, ספר הרפואות, כת"י אוקספורד, דף 123א, הובא בספרו של ז. מונטנר, מבוא לספר אסףהרופא, עמ' 168, כתב מירשם אחר: לכליות ולכסלים, ולשתן הנעצר, ולאבן הסותמת בעד מוצאהשתן, ולמי שמשתין דם וחול וכו', וזה המעשה שהיועושים שופטי ישראל לפני מלוך מלך, ונעתק מספריםהקדמונים, ונברר ונמצא אמת. קח צימוקי ענביםובשיר בלא זג וכו'; [52] 'יפלח כליותי ולא יחמול' (איוב טז יג); [53] יספר כובד חוליו בהפלגה - רמב"ן בפירושו לאיוב שם. וראה רמב"ן על איוב כ כז. אמנםלפי חז"ל באמת נכרתו כליותיו של איוב, והיה זהמעשה ניסים שנשאר בחיים (חולין מג א); [54] ע"זכח ב; [55] חולין נד א; רמב"ם שחיטה ח כה; סמ"געשין סג; טושו"ע יו"ד מד א; [56] ב"י יו"ד סי' מד; כס"מ שחיטה ח כו, בשם הראב"ד והכלבו, והובא בשו"ע יו"ד מד ו. וכן כתב בשו"ת בשמים ראש סי' שב, וראה באריכות בכסא דהרסנא שם. וראה עוד בשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סי' לב אות א; [57] פרויס, עמ' 217; [58] קצנלסון, התלמוד וחכמת הרפואה, עמ' 105; [59] דברי זאב, חי"ט, סי' ח; [60] א. שטינברג, אסיא, ו, תשמ"ט, עמ' 262 ואילך. ומה שכתבלדחות הסבר זה בשו"ת דבר יהושע ח"א סי' צט, לאנראה שסברותיו עומדות בביקורת ההגיון וההלכה - ראה אסיא שם, הע' 20; [61] בה"ג, הל' טריפות "ניטלו הכליות כשרה וכו', כד משכחא חדא כוליתאבחיותא, ואידך ליתא כלל כשרה". ומה שכתב עלדבריו בשו"ת דבר יהושע ח"א סי' צט, אין דבריומוכחים, עיי"ש; [62] חולין מח א; [63] שיטמ"ק חולין מח א, בדברי התוס' שם ד"ה שלפוחית; [64] רא"שחולין פ"ג סוסי' מה; טור יו"ד סי' מה, בשם ראב"ן; שו"ע יו"ד מה ב; [65] תוס' חולין מח א ד"השלפוחית; טור יו"ד סי' מה, בשם הר"ח; הגה' מיימוניות שחיטה פ"ח; הגה' שערי דורא סי' פח, בשםאור זרוע; רמ"א יו"ד מה ב; [66] חולין נה ב; [67] הר"ן חולין שם; [68] רש"י שםד"ה הקטינה, והיינו כליה מצומקת עקב מחלותכרוניות של הכליה; [69] חולין נה ב. ואם אומרים כאן עד ועד בכלל, או עדולא עד בכלל - ראה במ"מ שחיטה ח כו, ובשו"תמהר"ם לובלין סי' צו, בשיטות הפוסקים. בענייןשיעור גודל הענבים והפולים לשער גודל כליה, ולעניין שיעור ברכה - ראה ב"י יו"ד סי' מד; יש"ש חולין פ"ג סי' כח; ט"ז וש"ך יו"ד סי' מד סקי"ב; פרמ"ג שם; מג"א או"ח סי' רב סק"ד; שו"ת שאילתיעבץ ח"א סי' סט; שו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי' נז; שיעורי תורה, שער ב עמ' כב-כג. ביחס להשתנותהטבעים בעניין שיעור ההקטנה, ראה - ראב"ן סי' רנו; יש"ש חולין פ"ג סי' כח; פרמ"ג יו"ד סי' מדבשפ"ד סק"ג ובמשב"ז סקי"ב; שו"ת מהר"ם שיקחיו"ד סי' נז; דעת תורה יו"ד סי' מד סקי"ח; שיעוריןשל תורה סי' ט סק"ה וסי' ס סק"ה ד"ה ובאמת; שיעורי תורה עמ' כג הע' יז; דרכ"ת סי' מד סקנ"חוסק"ס; [70] ראה שו"ע יו"ד מד ה. וראהמה שכתב בנידון בשו"ת שאילת יעבץ ח"ב סי' קז; [71] כפירושהרמב"ם שחיטה ח כו, וראה ברש"י חולין נה בשפירש אחרת, וראה במ"מ שחיטה שם; [72] חולין נה א; רמב"ם שחיטה ח כו; סמ"ג עשין סג; טושו"ע יו"ד מדב. וראה בשו"ת טוטו"ד מהדו"ק סי' עו; שם מהדו"תסי' קלט-קמב; שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' כח; [73] ראה א. שטינברג, אסיא, ו, תשמ"ט, עמ' 262 ואילך; [74] שו"ע יו"ד מד ג; [75] חוליןנה ב; רמב"ם שחיטה ח כו; טושו"ע יו"ד מד ב. באורזרוע ח"א דס"א ע"א, מתאר מקרה, שמצאו באיל כליהמלאה מים צלולים, ולא היה בה בשר כלום, רקשבמקום הלובן שלם היה והכשירוהו. וראהבשו"ת דעת כהן סי' לד; [76] טושו"ע יו"ד מד א. וראה בדרכ"ת שם סק"ה, אם הנקב נגרם על ידי חולי; וראה שם סק"ז וסקי"ז בשם אחרונים, שהוא דווקא אםלא נחתכה לשנים במקום חריץ, ואם נחתכה לשניים הבהמהטריפה. וראה א. שטינברג, אסיא, ו, תשמ"ט, עמ' 262 ואילך; [77] טושו"ע יו"ד מד ב; [78] ראה דעת תורה, הובא בדרכ"ת סי' מד סקמ"ט; [79] ראה א. שטינברג, אסיא, ו, תשמ"ט ,עמ' 262 ואילך. וראה עוד בשו"תדעת כהן סי' לד; [80] טושו"ע יו"ד מד ד, בשםהרוקח. וראה עוד בתורת החטאת לרמ"א סי' פט ס"ו; דרכ"ת סי' מד סקנ"ב; [81] תורת זבח הספרדי אות כ סי' סו סע' יט; שו"ת טוטו"ד מהדו"ק סי' עא; דרכ"ת סי' מד סקנ"א. וראה בדעת תורה יו"ד סי' מד סקי"ז, שחילק אםהעצם בכליה מתולדה, הבהמה כשרה, ואם לאו - אין להקל; [82] ראה א. שטינברג, אסיא, ו, תשמ"ט, עמ' 262 ואילך; [83] רי"ף ורא"ש, חולין נד א; טושו"ע יו"דמד א; [84] ראה א. שטינברג, אסיא, ו, תשמ"ט, עמ' 262 ואילך, בהע' 28-27; [85] ראה דרכ"ת סי' מד סק"ב וסק"ד בשיטות הפוסקים; [86] ראה דרכ"ת סי' מדסק"א; [87] ראה שו"ת זרעאמת הספרדי ח"ב חיו"ד סי' ח; עיקרי הד"ט יו"ד סי' ה; דעת תורה יו"ד סי' מד סק"א; דרכ"ת סי' מדסקס"ח; [88] ראה בשיטות הפוסקים בדרכ"ת סי' מהסקי"ז; [89] רמב"ם שחיטה י י; טושו"ע יו"ד מד י; [90] ראה מאירי חולין נה א, והוא מחלוקת רמב"םשחיטה י י, והרשב"א בתורת הבית, הובא בכס"מ שם. וכתב הרשב"א 'אף על פי שיש לדון ולאסור, כבר  הורה זקן'. אמנם ראה בשו"ת שבט הלוי ח"ב סי' יז, מה שכתב בנידון; [91] חולין צג א; רמב"םמאכלות אסורות ז יב; טושו"ע יו"ד סד י;[92] ראה באנציקלופדיה תלמודית כרך יג ע' חוטין הע' 63-62; [93] חולין צב ב-צג א; [94] ראהאנציקלופדיה תלמודית, כרך טו, ע' חלב, עמ' קכג-ד;[95] רמב"ם מאכלות אסורות ז ז; טושו"ע יו"ד סדיב; [96] טושו"ע שם;[97] רמ"א שם, כי אין זה אלא חומרא - ביאור הגר"א שם סקכ"ב. וראה באנציקלופדיה תלמודית, כרך טו, ע' חלב, עמ' קמב ואילך, בשיטות הראשוניםבנידון; [98] נחל אשכול ח"ג סי' כח אות יד. וראה עוד פרטים על ניקור הכליה - בס' מזון כשר מן החי, לוינגר, עמ' 408; ס' הניקור  המעשי, עמ' פ; [99] כריתות כא ב; רמב"םמאכלות אסורות ו ד; [100] בכורות ז א-ב, מחלוקת; ראב"ד מאכלות אסורות ד כ; רמב"ן, הובא במ"מ שם; רא"ש בכורות ז א; טושו"ע יו"ד פא א; [101] רמב"םמאכלות אסורות ד כ. וכתב הש"ך יו"ד שם סק"ב, שאיןכן דעת כל הפוסקים. ושתן של חמור אסור אפילולחולה שאין בו סכנה - ש"ך שם; [102] מרדכי שבתפי"ד; טושו"ע יו"ד שם; [103] שו"ת הרדב"ז ח"ב סוסי' תשלט; ש"ך שם סק"ג; [104] בכורות לט א; רמב"םאיסורי מזבח ב יא. וראה בפליתי יו"ד סי' מד אות ט; פרמ"ג שם; מפענח צפונות פ"ה סי' כה; תו"ש ויקראפ"ג אות כד; [105] ויקרא ג ד; רמב"ם מעשה הקרבנות א יח; [106] שו"ת שבט הלוי ח"י סי' רח.