מאגר ספרי המכון:

מציאות רפואת נשים
חוברות אסיא 24 חלקים
ספרי אסיא 14 חלקים
ברכה לאברהם
החולה בשבת, ביום טוב וביום כיפור
אינצקלופדיה רפואית הלכתית
JME 1
JME 2
JME 3
קביעת רגע המוות
medicine, ethics & jewish law
New Horizons in Medical Ethic
נשמת אברהם א'
נשמת אברהם ב'
נשמת אברהם ג'
נשמת אברהם ד'
סדרת נשמת אברהם
רפואה מציאות והלכה
הרופא בשבת ויום טוב
רוח יעקב
HALACHOTH FOR THE PATIENT

סוגיות רנדומליות:

לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - פרולוג לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - החוק לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - דברי ההסבר להצעת החוק כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד איסור הסתכנות ומגבלותיו - לדעת ריה"ל בספר הכוזרי הנדסה גנטית בצמחים - רקע מדעי והיבטים הלכתיים הכלאה גנטית של מינים שונים - שו"ת התנגדות למזון שעבר טיפול בהנדסה גנטית חשש הפלה בעקבות הת"ר ושימוש בגלולות בנשים מבוגרות דימום מחמת התקן תוך רחמי - תגובה למכתבם של הרב וד"ר קטן האם הגלולות באמת מסוכנות לבריאות - הערת סיכום תרומת איברים מן החי והמסחר בהם הת"ר פרוגסטוגני בדמם ווסתי כבד כטיפול מונע כריתת רחם תרומת מח עצם - היבטים הלכתיים ד"ר חיים הלברשטט ז"ל - דברי פרידה אמצעי מניעה -מבט הלכתי רפואי קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי קביעת שעת המוות קביעת רגע המוות - סקירת עמדות שיקולים הלכתיים בבחירת טיפול רפואי אין לרפאות עצמו ללא שאילת רופא החובה להציל נפשות - במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל קביעת רגע המוות על פי ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי - חידושים ועדכונים רצח מתחת לחגורה החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת אמצעים חדשים למניעת הריון - היבטים רפואיים והלכתיים שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית - הסדרים בעולם ובישראל מחלת איידס במשפחה תגובות יהודיות למחלת האיידס - במבט של חקר תולדות הרעיונות איידס - שכר ועונש, וכפיית בדיקות הנדסה גנטית, בחירה חופשית וניסויים מסוכנים בבני אדם שכפול גנטי ובחירה אישית סחר באיברים חיי נישואין עם חולה איידס - שו"ת טיפול בנפגעים תחת אש - שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה דימום מחמת התקן תוך רחמי (IUD) - רקע רפואי הלכתי סיבת הדימומים הבין-וסתיים אצל אישה שיש ברחמה התקן תוך רחמי דימום מחמת החדרת IUD העדר גורם הורמונאלי לדימומים לא וסתיים הקשורים ל-IUD עם נחושת ניסויים רפואיים בבני אדם עוד על משמעות המילה "רחם" במאמרי חז"ל שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים טלטול גוסס למניעת ניוול המת שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים הרס רירית הרחם - האם יש בה איסור סירוס? כונה להשחתת רירית הרחם הינה כוונת סירוס גילוי דעת תורה בענין מיתת המוח הכרת המציאות בהכלאת צמחים הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת ברית מילה באמצעות לייזר עד מתי קיימת גזירת דם בתולים? עד מתי גזרו על דם בתולים? שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה עד היכן גזרו על דם בתולים טענת בתולים בזמן הזה טענת דמים ופ"פ בבוגרת - הלכה ומציאות תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים או מפגרים ברית מילה באמצעות לייזר פתח פתוח בבוגרת - הלכה ומציאות טיפול בחולה הסופני שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - שו"ת מתן מורפיום לחולה הסופני הסובל מחנק - שו"ת טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד - המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם רחם" בלשון הפוסקים ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים - חו"ד משפטית עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - השלמה לשו"ת כלה מסולקת דמים ע"י תרופה לעניין גזירת דם בתולים התפתחות סימני מין משניים במהלך ההתבגרות משל משלו חכמים באשה כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ - עפ"י דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש הלוי ואזנר הטיפול בחולה הנוטה למות סביב המוות - שו"ת המתות חסד מטילות אימה סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי חולה ALS המבקש לא להתחבר למכשיר הנשמה בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית: בנימין אייל נ. מדינת ישראל ואח' - פסק דין צינעת הפרט בבדיקות מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית של פתרון התעלומה הטיפול בחולה הנוטה למות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 הרדמה במילה מסורת המציצה – מסורת המציצה – שדה קרב רפואי במלחמת תרבות פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (אנגלית) פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (תרגום לעברית) מערכת הבקרה ("טיימר") להפיכת הנשמה לטיפול רפואי מחזורי קיצוב זמן במכשירי הנשמה לפני חיבורם לחולה הנוטה למות – שו"ת הפריה חוץ גופית - תשנ"ה אבלות על נפל שחי יותר משלושים יום תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות עצם הלוז הגרש"ז אויערבך זצ"ל - מילי דפרידה הפגות בהלכה - השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות רפואת נשים ותמותת תינוקות ב"ספר חסידים"

עמוד הבית

החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת

החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת

לכבוד העורך,

אתמול שמעתי הרצאתך המהנה בכנס הפרקליטים בקיבוץ נוף גינוסר ובסיכום ההרצאה שאלתי אם יש באפשרותך לסייע בידי למצוא מקור ביהדות אשר יכול להקביל למקרה שבו חולה איידס מדביק עקב קיום יחסי מין את בת זוגתו. טענתינו היא כי הוא לא השתמש בקונדום בעוד שלדבריו השתמש בקונדום אלא שזה נקרע במהלך קיום יחסי המין. לדבריו לא סיפר לבת זוגתו כי הוא נשא של הנגיף וכי אין חובה עליו לגלות זאת למאן דהו.

אודה על הפניה לאותו מקור במידה וקיים.

תודה

עו"ד צ. כהן

 

תשובת העורך :

הדבקה באיידס (HIV) ע"פ המשפט העברי

החדרת ארס או חומר ממית לגופו של הזולת מוגדרת בהלכה כרציחה בידיים. מקור : מסכת סנהדרין פרק ט' משנה א', במחלוקת ר' יהודה וחכמים לגבי מי שהשיך בחברו את הנחש ("אחז את הנחש בידו והוליכו והגיע שיני הנחש בידו של חברו" - רש"י סנהדרין ע' ו', ב'). ובתלמוד שם, ע"ח, א', מוסברת המחלוקת בין ר' יהודה לחכמים בשאלה : מי מבצע את הפעולה הרצונית של החדרת הארס : האדם המשיך או הנחש עצמו.

על כל פנים מבואר, לכל הדעות, שמי שמחדיר ארס לגופו של הזולת מוגדר כרוצח. החדרת חומר ממית (כגון נגיף האבולה הקטלני) לגופו של אדם אחר, מוגדרת אם כן כרצח.

אמנם יש הבדל בין ארס נחש לבין נגיף ה- HIV:

החדרת ארס נחש (ארסי) לגוף אדם אחר גורמת, בהעדר טיפול, כמעט תמיד למוות. לעומת זאת, החדרת נגיף ה- HIV לנרתיק של אישה, גורמת למוות רק בחלק מהמקרים. משום כך הדיון ההלכתי כאן צריך להיות לא בדיני הרוצח הודאי, אלא בדיני העושה פעולה שהיא ספק רציחה (העתיד יוכיח אם היתה כאן רציחה או לא). בכל מקרה קיים כאן מצב של הרודף אחר חברו להורגו. המשפט העברי מגדיר אדם כ"רודף" אם הוא מבצע פעולה המסכנת את חיי זולתו, גם אם לא בטוח שיצליח להרוג את הנרדף, אך קיימת אפשרות סבירה לכך.

מקור דיני הרודף במכילתא פרשת משפטים (הובא בתלמוד יומא פה, א-ב) שם מבואר שגם מי שרק מסכן את חיי חברו מהווה רודף. חלק מכללי דיני רודף הובאו להלכה בשו"ע חושן משפט סי' תכה. ולכן, אין ספק שחולה (או נשא) איידס שמקיים יחסים עם אשה בריאה מסכן את חייה והוא מהווה רודף ע"פ המשפט העברי.

למעשה כדאי לדעת, שלאור העובדה שגם קונדום איננו מונע באופן מוחלט מעבר נגיפים ותאי זרע, והשיעור השנתי של כשלונות הקונדום במניעת הריון נע בין 33%-10% אצל נשים מתחת לגיל 25, (s'Danforth 712.p,1990,ed th6,Gynecology and Obstetrics) הרי שגם קיום יחסים של חולה איידס עם קונדום, איננו מבטיח את מניעת ההידבקות של בן הזוג ולכן אינו מוציא אותו מכלל ספק רוצח אם בן הזוג איננו מודע לסכון חייו ע"י חולה האיידס.

לסיכום: כל נשא איידס שלא מודיע לבת זוגו על היותו נשא, מסכן את חייה ללא הסכמתה בין אם אינו משתמש בקונדום ובין אם הוא משתמש, כשההבדל בין שני המקרים הוא רק ברמת הסיכון להדבקה לאחר קיום היחסים.

בכבוד רב,

ד"ר מרדכי הלפרין

 

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת הבינלאומי ברפואה והלכה

יש לך שאלה רפואית הלכתית? לא יודע מה לעשות? אתה מוזמן לשאול אותנו

לחץ כאן