נשמת אברהם - יורה דעה סימן שפד

סימן שפד האבל אסור בתלמוד תורה

 

סעיף א  אבל, כל שבעה ימים (א) אסור לקרות בתורה, נביאים וכתובים, משנה, גמרא, הלכות ואגדות. ואם רבים צריכים לו להתלמד, מותר, ובלבד שלא יעמיד תורגמן אלא יאמר לאחר, והאחר לתורגמן, ותורגמן ישמיע לרבים. הגה או ידרוש בעצמו ויכול לפסוק איסור והיתר ליחיד השואל אותו, אם אין אחר אלא הוא, וצריכין לו, אבל אסור לומר הלכה לתלמידיו, וכן נוהגין, אע"פ שיש מקילין.

 

נשמת אברהם

           

            (א) אסור לקרות בתורה.

לימוד בספרי רפואה. ראיתי בחידושי הר"ן 1 שכותב: וכתב הרב ר' יהושעיה ז"ל שאם היה האבל רופא ורוצה לעיין בספר הרפואות להתלמד בהן שלא לצורך שעה, אסור דחכמה היא אע"פ שאינה מלאכה, עכ"ל. וכנראה שהאיסור הוא כדי שלא יסיח את דעתו מהאבלות. וכ"כ בערוה"ש 2: והדבר פשוט שאסור לו לאבל ללמוד בשארי חכמות וכו' שלא יסיח דעתו מאבלותו, עכ"ל.

           

 

סעיף ב  אם האבל כהן, ואין בב"ה כהן אחר, (ב) אסור לו לעלות לקרות בתורה.

 

נשמת אברהם

 

            (ב) אסור לו לעלות. כותב השדי חמד 3: חולה שנתרפא בימי אבלו, יש לו לברך הגומל באפי עשרה ואינו עולה לתורה, כ"כ הרב יפה ללב בח"א סי' ריט אות ה בשם שו"ת מוהרא"ף ח"ג סי' תמט ה"ד הרב כר"ש אשכנזי וכ"כ הרב מר אחיו בס' ויען אברהם דף ח ע"א, עכ"ל.

 

 

הערות לסי' שפד

 

1) מו"ק יא ע"ב.

2) כאן סע' ט.

3) מערכת אבלות סי' נב.