נשמת אברהם - אורח חיים סימן תרכא

 

סימן תרכא סדר קריאת התורה ומילה ביוהכ"פ

 

סעיף ג. מברכין על המילה בלא כוס (וי"א דמברכין בכוס ונותנין (א) לתינוק הנימול וכן נוהגין).

 

נשמת אברהם

                  

        (א) לתינוק. כותב המ"ב 1: ואם מלין אצל היולדת, והיולדת חולה בענין שמותרת לאכול, יכול להוציאה וגם יאמר לה שתכוין לצאת בברכתו ותשתה ממנו, עכ"ל, וכותב השעה"צ 2: וכתב המטה אפרים דזה עדיף יותר מנתינה לתינוק הנימול, עכ"ל.

ועל מה שכתב המ"ב כותב הכף החיים 3: מיהו לא שמענו ולא ראינו מי שנהג בזה אלא רק נותנין לתינוק הנימול ונ"ל הטעם מפני שאפשר שאינה צריכה היולדת לשתות באותה שעה ואם שותה בעת שא"צ אסור, וכו'.

          ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שהעיר: הלא חולה שיש בו סכנה שחייב לאכול ולשתות ביום הכפורים, אמנם מצוה שיאכל וישתה כפי הצורך כדי להתחזק וכדי שלא יוסיף לסכנתו, אבל אסור לו לאכול או לשתות יותר ממה שצריך לבריאותו 4, ולכן אין לו למשל לאכול סוכריה שאינה מזינה ולא בא אלא להתענג. ואם כן, בזמננו שאין הנשים רגילות לשתות יין כשצמאות, למה יהיה מותר לה ליולדת שיש בה סכנה לשתות מהיין של הברית כשכל כוונתה היא אך ורק כדי לקיים מצוה ואינה זקוקה להיין מטעם בריאותה, וצ"ע, עכ"ד.

          

הערות לסי' תרכא

 

1) ס"ק יב.

2) ס"ק ה.

3) ס"ק טוב.

4) ביה"ל סי' תריח סע' ח ד"ה ואם. כף החיים סי' תרטז ס"ק כד.